Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-03: Veřejná zakázka - Nové webové stránky Kraje Vysočina

RK-28-2020-03.pdf, RK-28-2020-03pr01.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-28-2020-03
Název Veřejná zakázka - Nové webové stránky Kraje Vysočina
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 14.6.2020 byla zveřejněna výzva na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Nové webové stránky Kraje Vysočina

Předmětem veřejné zakázky vytvoření a servis webových stránek Kraje Vysočina v rozsahu a způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 1 322 314 Kč bez DPH.

Zájemci mohli podávat nabídky do 10.7.2020 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. V tomto termínu zadavatel obdržel nabídky od 5 dodavatelů. 

Posouzení a hodnocení nabídek proběhlo 28.8.2020 (viz Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - materiál RK-28-2020-03, př. 1 ).  

Hodnotící komise po provedeném posouzení vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy Bluesoft s.r.o. a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem.

Návrh řešení

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem Bluesoft s.r.o., jehož nabídka splnila veškeré podmínky k účasti v zadávacím řízení a byla shledána jako nejvýhodnější.   

Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat dodavatele Bluesoft s. r. o., Botanická 554, Brno, IČO: 29182689, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  "Nové webové stránky Kraje Vysočina";

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz