Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-04: Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele

RK-28-2020-04.pdf, RK-28-2020-04pr01.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-28-2020-04
Název Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Rada kraje rozhodla svým usnesením c. 1423/24/2020/RK o vyhlášení veřejné zakázky  "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele". 

Tato veřejná zakázka řeší dodávku portálového řešení pro Národní kontaktní místo, jehož je kraj na základě smlouvy s MZdr provozovavatel. Viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13785380

Odbor informatiky provedl vyhlášení veřejné zakázky a posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že nabídka byla podána pouze od jednoho dodavatele, nebylo nutné provést hodnocení nabídek (viz RK-28-2020-04, př. 1).

Návrh řešení

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem Scalesoft s.r.o., jehož nabídka splnila veškeré podmínky k účasti v zadávacím řízení a byla shledána jako nejvýhodnější.   

Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat dodavatele Scalesoft s. r. o., Blešnovská 995, Praha 9, IČO: 04664272, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele";

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz