Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-08: Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-28-2020-08.pdf, RK-28-2020-08pr01.xls

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-28-2020-08
Název Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019 (dále jen „zásady“), článkem 2 odst. 1 písm. j) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku. 

Ředitelka nemocnice vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku ze 4. srpna 2020 a navrhuje jeho vyřazení. Seznam všech 26 položek, včetně důvodů nepotřebnosti a způsobu vyřazení, je z kapacitních důvodů uvedený v materiálu RK-28-2020-08, př. 1

Veškerý vyřazovaný majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009 na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK. 

Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27 odst. 8 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. 

Majetek nebyl nabídnutý ostatním příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina z důvodu zastarání technických a funkčních vlastností v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. k) zásad.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací, majetek bude zlikvidovaný do 1 roku od schválení zřizovatelem.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-28-2020-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-28-2020-08, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (22. 9. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 9. 2021)
Termín 30. 9. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz