Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-11: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

RK-28-2020-11.pdf, RK-28-2020-11pr01.pdf , RK-28-2020-11pr02.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-28-2020-11
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“) se obrátila na zřizovatele s žádostí o souhlas s pořízením laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 (dále také „laboratorní přístroje“) dle materiálu RK-28-2020-11, př. 1. Jedná se o výkonnější cykler, který je schopen v jednom cyklu provést až 96 vyšetření. Součástí rozšíření přístrojového vybavení by bylo také pořízení výkonnějšího izolátoru, který zvládne až 48 vzorků do 30 minut, což by výrazně zvýšilo možnosti laboratoře v diagnostice nemoci COVID-19.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o finanční podporu na pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19. Dle předběžných nabídek byla stanovena pořizovací cena ve výši 835 000 Kč včetně DPH.

Nemocnice rovněž požádala o schválení zařazení akce do stavu „Zařazená akce“ v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací ze dne 26. 2. 2019 č. 02/19 (dále jen „Pravidla“) dle materiálu RK-28-2020-11, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje v souladu s Pravidly schválit zařazení akce nemocnice „Laboratorní přístroje“ dle materiálu RK-28-2020-11, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci.

Dále navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 835 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 835 000 Kč  za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19. Současně se navrhuje provést u nemocnice úpravu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 835 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Laboratorní přístroje“ dle materiálu RK-28-2020-11, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 835 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 835 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 835 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19.
ukládá
  • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz