Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-12: Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2021

RK-28-2020-12.pdf, RK-28-2020-12pr01.xls , RK-28-2020-12pr01upr01.xls

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-28-2020-12
Název Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2021
Zpracoval Z. Čech, O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

V Kraji Vysočina se každoročně koná celá řada kulturních, sportovních a společenských akcí. Kraj Vysočina mnohé tyto akce podporuje formou poskytování dotací na jejich pořádání a to především základním systémovým nástrojem dotační politiky Kraje Vysočina tj. grantovými programy Fondu Vysočiny.

Kromě výše uvedeného systému podpor Kraj Vysočina podporuje také nejvýznamnější kulturní, sportovní a společenské akce formou individuálních dotací. Jedná se o akce, které není možné podpořit systémovými granty, a to především z důvodu mimořádnosti daných akcí s velmi širokým rozsahem aktivit akcí s velkým nadregionálním významem a vysokou přidanou hodnotou pro obyvatele Vysočiny. Obvykle se jedná o akce s dlouholetou tradicí, případně akce nové s cílem vytvořit nový potenciál, nebo akce, které jsou velmi náročné na organizaci jak po stránce finanční tak i personální, a zároveň akce, které svým významem zasahuji do celé řady oblastí důležitých pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana zajišťuje administraci výše uvedených individuálních žádostí o  podporu nejvýznamnějších sportovních, kulturních a společenských akcí. Nyní má k dispozici žádosti na rozpočtový rok 2021. Tyto žádosti byly hodnoceny gesčními radními, oddělením vnějších vztahů a příslušnými odbory krajského úřadu.

  • kulturní a společenské akce hodnotila náměstkyně hejtmana pro Oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů paní Jana Fischerová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení vnějších vztahů KrÚ
  • sportovní akce hodnotila členka RK pro oblast školství mládeže a sportu paní Jana Fialová, oddělení mládeže a sportu a oddělení vnějších vztahů KrÚ

    Na základě výše uvedených hodnocení odbor sekretariátu hejtmana sestavil seznam akcí s konkrétními návrhy na výši dotace. Tento seznam je obsahem materiálu RK-28-2020-12, př. 1. Navrhovaný seznam akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2021 byl také projednán v příslušných poradních orgánech rady kraje (v komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů a v komisi pro sport a volný čas).

    Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje projednat a vzít na vědomí seznam významných kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2021 dle materiálu RK-28-2020-12, př. 1. Následně bude seznam těchto akcí navržen do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021. Rozhodnutí o poskytnutí (či neposkytnutí) dotace pak v souladu se zákonem 250/2000 Sb. provede příslušný samosprávný orgán Kraje Vysočina, společně se schválením konkrétního znění smlouvy o  poskytnutí dotace.

Stanoviska Komise pro sport a volný čas

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina usnesením č. 02/02/2020/Ksvč doporučila radě kraje schválit Návrh podpory sportovních akcí Kraje Vysočina v roce 2021 a Návrh podpory sportovních akcí Kraje Vysočina konaných ve Vysočina Areně.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina usnesením č. 13/03/2020/Kkcrvv doporučila radě kraje schválit Návrh podpory kulturních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2021.

Návrh usnesení bere na vědomí

seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2021 dle materiálu RK-28-2020-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz