Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-14: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku letecké historie CZECH SPITFIRE CLUB

RK-28-2020-14.pdf, RK-28-2020-14pr01.pdf , RK-28-2020-14pr02.doc

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-28-2020-14
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku letecké historie CZECH SPITFIRE CLUB
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátil CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie, zastoupený panem Ing. Bc. Zdeňkem Sadeckým, se žádostí o finanční podporu ve výši 100 000 Kč na aktivity spojené s vybudováním Muzea československých letců RAF. Spolek letecké historie existuje a vykonává činnost dle stanov (připomínání památky našich letců v RAF) od roku 2008. Za toto období realizoval kolem 150 akcí. V současné době spolek připravuje nejrozsáhlejší projekt – vybudování Muzea československých letců RAF ve Větrném Jeníkově, které bude jedinou takto komplexní a rozsáhlou expozicí věnovanou osudům letců RAF v ČR. Prostory pro vybudování muzea spolek spolu s městysem Větrný Jeníkov zvolili areál zámku ve Větrném Jeníkově. Finanční podpora od Kraje Vysočina by byla využita do letošního rozpočtu spolku – na jeho činnost. Především na smluvní nájmy, nákup energií a služeb, nákup/doplnění/údržbu a ochranu sbírkových předmětů s tím, že tyto činnosti jsou nutnou podmínkou pro to, aby mohlo dojít k otevření muzea v plánovaném rozsahu v roce 2023. Bližší popis projektu je obsahem materiálu RK-28-2020-14, př. 1.

Návrh řešení

Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje, aby byl CZECH SPITFIRE CLUB spolku letecké historie, Zbilidy 5, 588 05 Zbilidy, IČO: 227 36 280, poskytnut finanční dar ve výši dle uvážení rady kraje na základě darovací smlouvy, jež je obsahem přílohy RK-28-2020-14, př. 2. Finanční krytí bude zajištěno navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 29 222 tis. Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

kvituje realizaci muzejní expozice odpovídající významu památky čs. letců. Pro návštěvníky Kraje Vysočina může být toto muzeum atraktivním turistickým cílem.

Odbor regionálního rozvoje

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID dotace O02930.0009

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku .................... Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku ............................ Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši .......................... Kč organizaci CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie, sídlem Zbilidy 5, 588 05 Zbilidy, IČO: 227 36 280 dle materiálu RK-28-2020-14, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz