Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace na instalaci opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

RK-28-2020-15.pdf, RK-28-2020-15pr01.pdf , RK-28-2020-15pr02.pdf , RK-28-2020-15pr03.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-28-2020-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace na instalaci opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Radě Kraje Vysočina je předkládán návrh na poskytnutí dotace na podporu záměru zpřístupnění historické divadelní opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen „Muzeum“) veřejnosti.

Na Kraj Vysočina se obrátil Ing. Tomáš Hermann, jednatel Městského divadla a kina Ostrov spol. s r.o. (dále jen „MDKO“), s žádostí o poskytnutí dotace za účelem zpřístupnění zrestaurované divadelní opony ochotnického divadelního spolku v Německém Brodě (veduta města Německý Brod) široké veřejnosti viz RK-28-2020-15, př. 1.  Tato divadelní opona, která je sbírkovým předmětem v majetku Kraje Vysočina a ve správě Muzea, byla v r. 2017 zrestaurována (na restaurování získalo Muzeum mimořádný příspěvek od Kraje Vysočina ve výši 162 200 Kč, dále od Ministerstva kultury České republiky 158 tis. Kč a Města Havlíčkův Brod 80 tis. Kč). Vzhled opony před a po restaurování je zdokumentován v materiálu RK-28-2020-15, př. 3.

V roce 2018 schválila rada kraje uzavření smlouvy o výpůjčce této opony mezi Muzeem a MDKO, jejímž předmětem je dočasné užívání sbírkového předmětu včetně stanovení podmínek o jeho nakládání. Po monitorování prostorových podmínek byla vyhodnocena jako vhodná prostora k instalaci opony divadelní scéna, neboť zde jsou odpovídající podmínky z hlediska teploty, vlhkosti, prostoru, osvětlení a bezpečnosti. Zároveň dojde k její prezentaci široké veřejnosti včetně žáků a studentů základních a středních škol v rámci programů, které se v divadle odehrávají. Předpokládané celkové náklady na instalaci činí cca 500 tis. Kč bez DPH, přičemž požadovaná dotace činí 170 tis. Kč. Stejnou částku přislíbilo žadateli také Město Havlíčkův Brod a následně schválilo usnesením zastupitelstva města č. 174/20 dne 7. 9. 2020.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r. o., IČO: 47453281 ve výši 170 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2 na technické řešení zaručující bezpečnou prezentaci sbírkového předmětu (historické divadelní opony) veřejnosti a zároveň schválit příslušné rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o  částku 170 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 170 000 Kč na poskytnutí dotace.

Poskytnutá dotace umožní žadateli instalaci sbírkového předmětu, přičemž umístění opony přímo na scéně divadla je nejvhodnějším řešením pro uchování její hodnoty a zároveň její zpřístupnění veřejnosti.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovanou publicitou dle smlouvy o poskytnutí dotace.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID:O02995.0001.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 29 222 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 170 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 170 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r.o., IČO: 47453281, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 170  000 Kč na realizaci akce „Instalace historické divadelní opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a její zpřístupnění veřejnosti“ dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz