Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-16: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-28-2020-16.pdf, RK-28-2020-16pr01.xls

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-28-2020-16
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj (dále také „MMR“) určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“) na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ (dále jen „I-CULT“).

Muzeum realizuje uvedený projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, přičemž celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 14 000 000 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0620/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 rozhodlo o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 14 000 000 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „I-CULT“.

Dne 10. 9. 2020 byly na bankovní účet kraje u ČNB připsány finanční prostředky z MMR za 2. monitorovací období, představující 5% podíl státního rozpočtu na projektu ve výši 63 209,89 Kč (2 383,48 EUR), určených pro Muzeum. Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu "I-CULT" je obsahem materiálu RK-28-2020-16, př. 1.

S ohledem na výše uvedené a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 63 209,89  Kč poskytnutou ve prospěch Muzea na projekt „I-CULT“, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií o částku 63 209,89 Kč s určením pro Muzeum. Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 63 209,89 Kč (ÚZ 110117051), určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, realizovaného v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká Republika  2014-2020.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 63 209,89 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 63 209,89 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz