Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-17: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

RK-28-2020-17.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-28-2020-17
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
Zpracoval A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením 1544/26/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti projektu "Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546".

Projekt spadá do výzvy 007 z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Projekt byl zahájen 1. 1. 2020 a ukončení projektu je plánováno 30. 6. 2022. Celkový rozpočet projektu činí 15 961 795,20 Kč. Jedná se o projekt, který navazuje na ukončení realizace projektů Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina a Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

Projekt je zaměřený na komplexní řešení úskalí praxe sociálních pracovníků v prostředí krajského úřadu, potažmo v systému státní správy. Konkrétně je pozornost věnována sociálně-právní ochraně dětí, sociální práci, dobrovolnictví a veřejnému opatrovnictví.

Na základě schválené monitorovací zprávy č. 1 projektu a žádosti o platbu byla dne 8. 9. 2020 z MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 599 952,03 Kč. Z tohoto účtu byly finanční prostředky převedeny na zvláštní účet projektu. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, který Kraj Vysočina realizuje. Dotace je financována z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina ve výši 599 952,03 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 599 952,03 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 599 952,03 Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz