Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-18: 6. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

RK-28-2020-18.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-28-2020-18
Název 6. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina dne 28. 6. 2018 podal do Integrovaného regionálního operačního programu projekty "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov", jejichž předmětem je vybudování komunitního bydlení a zázemí pro denní stacionář a denní aktivity v Jihlavě. Projekty vznikaly v rámci procesu komplexní transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o. a částečné transformace Domova ve Zboží, p. o. Dne 6. 9. 2019 Kraj Vysočina obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oba projekty.

Aktuálně probíhá u obou projektů 1. etapa, která byla zahájena 22. 9. 2017 a ukončena bude 30.  9. 2020. V březnu 2020 došlo k zahájení realizace stavebních prací, které spočívaly především v bouracích pracích původních objektů, přípravě staveniště a v zahájení samotné výstavby. Na všech stavbách působí autorský a technický dozor a koordinátor BOZP.

Před koncem etap je třeba vždy upravit plánovaný rozpočet na skutečnost a nevyčerpané nebo přečerpané prostředky přesunout do nebo z následující etapy tak, aby nedošlo k jejich propadnutí

a eliminoval se vznik nezpůsobilých výdajů. Z tohoto důvodu bude po  poslední fakturaci v rámci těchto etap zpracovány ze strany odboru sociálních věcí žádosti o změnu a podány do stanoveného termínu elektronicky v systému ISKP14+. Změny se dotknou záložek Etapy, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán a spočívají v přesunu prostředků mezi 1. a 2. etapou projektů. Nedochází tak ke změně výše celkového rozpočtu projektu, ani poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Po schválení žádostí o změnu ze strany řídícího orgánu bude moci Kraj Vysočina podat u obou projektů 1. Zprávu o realizaci a 1. Žádost o platbu, které budou předloženy radě kraje formou samostatného materiálu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit 6. Žádosti o změnu projektech  "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle tohoto materiálu a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

6. Žádosti o změnu v projektech  "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-28-2020-18;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 6. Žádostí o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz