Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-19: 8. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

RK-28-2020-19.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-28-2020-19
Název 8. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje od 30. 5. 2016 projekt Transformace Domova Háj II., který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP) v rámci výzvy č.  49. Cílem projektu je výstavba zázemí pro management a ambulantní služby Domova Háj, p.  o. ve Světlé nad Sázavou a výstavba/rekonstrukce 4 objektů komunitního bydlení v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, které budou sloužit jako transformované domácnosti pro 24  klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Dne 28. 12. 2018 obdržel Kraj Vysočina rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 90 % z maximální výše způsobilých výdajů stanovených výzvou č. 49 IROP, což činí 81 000 000 Kč.

Aktuálně probíhá 6. etapa projektu, která byla zahájena 1. 7. 2020 a ukončena bude 30. 9. 2020. Spočívá především v realizaci a dokončování stavebních prací, kde rovněž působí autorský a  technický dozor a koordinátor BOZP.

Před koncem etapy je třeba vždy upravit plánovaný rozpočet na skutečnost a nevyčerpané nebo přečerpané prostředky přesunout do nebo z následující etapy tak, aby nedošlo k jejich propadnutí

a eliminoval se vznik nezpůsobilých výdajů. Na základě této skutečnosti dojde po poslední fakturaci spadající do této etapy projektu ze strany odboru sociálních věcí ke zpracování žádosti o  změnu spočívající v přesunu finančních prostředků mezi 6. a 7. etapou projektu a  k  elektronickému podáni do systému ISKP14+ ve stanoveném termínu. Tato změna se dotkne záložek Etapy, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán. Po schválení žádosti o  změnu ze strany řídícího orgánu bude moci Kraj Vysočina podat 6. Zprávu o realizaci a Žádost o  platbu, která bude předložena radě kraje formou samostatného materiálu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit 8. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle tohoto materiálu a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

8. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-28-2020-19;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 8. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz