Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-20: Poskytnutí finančního daru organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-28-2020-20.pdf, RK-28-2020-20pr01.pdf , RK-28-2020-20pr02.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-28-2020-20
Název Poskytnutí finančního daru organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor sociálních věcí předkládá žádost organizace Středisko křesťanské pomoci Jihlava o poskytnutí finanční podpory na provoz hygienického centra v Jihlavě pro osoby bez přístřeší v období vyhlášeného nouzového stavu (viz. příloha č. 1). 

Středisko křesťanské pomoci Jihlava je nestátní nezisková organizace, která má registrovány dvě sociální služby, azylový dům pro muže a noclehárnu. V období pandemie COVID 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a s tím vyhlášeného nouzového stavu organizace po uzavření noclehárny provozovala hygienické centrum za účelem poskytnutí lidem bez přístřeší zázemí pro hygienu. Před realizací bylo toto opatření konzultováno s Krajem Vysočina i se Statutárním městem Jihlava a vycházelo z doporučení ústředních orgánů vydaných v období nouzového stavu. Tato činnost není financována z jiných finančních zdrojů a ani není výdělečná. Z toho důvodu se organizace obrátila na kraj s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů na provoz centra ve výši 68 533 Kč. Návrh na poskytnutí finanční podpory je uveden v materiálu RK-28-2020-20, př. 2. Tato bude poskytnuta z prostředků kapitoly Sociální věci.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje poskytnout organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava finanční dar ve výši 68 000 Kč na provoz hygienického centra v Jihlavě pro osoby bez přístřeší dle materiálu RK-28-2020-20, př. 2.

Peněžní prostředky budou poskytnuty z kapitoly Sociální věci. Jedná se o nespotřebované finanční prostředky určené na dofinancování spoluúčasti příspěvkových organizací kraje na financování vlastních podílů projektů realizovaných z OPZ.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 68 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 68 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava, IČO: 46259830, se sídlem Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava ve výši 68 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-20, př. 2.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz