Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-21: Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-28-2020-21.pdf, RK-28-2020-21pr01.pdf , RK-28-2020-21pr02.docx

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-28-2020-21
Název Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval M. Havelková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

OSV předkládá žádost spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. o dotaci k zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022“. Smyslem plánu je, aby v rámci kraje existoval dokument, na jehož základě by se systematicky postupovalo při zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením. Žádost je přílohou č. 1.

Kraj Vysočina přijal usnesením č. 0529/07/2019/ZK „Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022“, ve kterém stanovil oblasti priorit zmírňování sociální exkluze zdravotně postižených na území Kraje Vysočina. Jako priority byly stanoveny tyto oblasti:

 

  • Osvětová činnost
  • Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací
  • Oblast vzdělávání a školství
  • Oblast zdravotnictví a zdravotní péče
  • Oblast sociálních věcí
  • Oblast kultury

 

K zajištění koordinace naplňování aktivit a jejich monitoring požádala organizace o finanční podporu ve výši 50 000 Kč. Z dotace budou hrazeny náklady na pracovníka, který provádí monitoring naplňování krajského plánu, předává informace mezi Krajem Vysočina, institucemi státní správy a členskými organizacemi na území kraje. Příslušný pracovník Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. na krajské úrovni je koordinátorem při komunikaci kraje s komunitou obyvatel s nějakým hendikepem. Podle podané žádosti by kraj na zajištění této činnosti přispíval z 20 %.

Návrh řešení

Navrhujeme poskytnout spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. dotaci ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022“.
K poskytnutí této dotace navrhujeme uzavřít smlouvu dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2.

Dotace bude poskytnuta z prostředků kapitoly Sociální věci. Jedná se o nespotřebované finanční prostředky určené na dofinancování spoluúčasti příspěvkových organizací kraje na financování vlastních podílů projektů realizovaných z OPZ.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02998.0001

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 17000 Praha 7 - Holešovice, ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022“ dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz