Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-22: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19

RK-28-2020-22.pdf, RK-28-2020-22pr01.pdf , RK-28-2020-22pr02.xlsx

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-28-2020-22
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 9. 7. 2020 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí mimořádné dotační řízení k  poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen "poskytovatelům sociálních služeb"). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na přijaté usnesení vlády ze dne 7. 5. 2020, č. 515; §104, odst. 3, písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dotace je určena na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19. Dotace není poskytována v  režimu vyrovnávací platby. Dne 11. 09. 2020 bylo Kraji Vysočina doručeno sdělení o částce 16 106 955 Kč, která bude poukázána na účet kraje. Jedná se o 100% příspěvku formou dotace ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím kraje poukázaného prostřednictvím zřizovatele Kraje Vysočina v celkové výši 10 544 327 Kč a o obdobnou dotaci příspěvkovým organizacím obcí a obcím v celkové výši 5 562 628 Kč, na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a  kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 (ÚZ 13351), dle materiálu RK-28-2020-22, př. 1. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 o finanční prostředky ve výši 10 544 327 Kč určené pro příspěvkové organizace zřizované krajem, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o poskytnutou účelovou dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí v celkové výši 10 544 327 Kč a současně navrhujeme zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) určené na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 dle materiálu RK-28-2020-xx, př. 2.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace,
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz