Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-23: Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2021

RK-28-2020-23.pdf, RK-28-2020-23pr01.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-28-2020-23
Název Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2021
Zpracoval J. Bína, P. Švanda, T. Homolková, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0452/05/2020/ZK   ze dne 8. 9. 2020 byly schváleny Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2021. Prvním krokem k jejich naplnění je, že poskytovatelé zařazení v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina podají Žádost o  poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu (Žádost registrovaného poskytovatele sociální služby o příspěvek na vyrovnávací platbu na stanovený účel podaná prostřednictvím k tomu určené webové aplikace, přičemž k tomu, aby byla žádost způsobilá k posouzení, musí být vyplněny všechny k tomu určené části žádosti. Žádost o příspěvek na vyrovnávací platbu obsahuje maximální požadavek na její výši, a tato maximální výše je závazná.). Termín pro podání žádostí je stanoven ve výzvě vyhlášené radou kraje od 23. 10. 2020 do 16. 11. 2020 včetně. V témže termínu bude pro podávání žádostí otevřena webová aplikace. Příspěvek na vyrovnávací platbu se následně bude stanovovat podle Zásad pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2021 – pro příspěvkové organizace kraje bude mít formu příspěvku na provoz a pro ostatní právní subjekty bude vyplacen jako dotace, ale způsob jejich stanovení bude vycházet z pravidel pro poskytování vyrovnávací platby.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2021 dle materiálu RK-28-2020-23, př. 1. Tato výzva obsahuje způsob a termíny pro podávání elektronických žádostí o vyrovnávací platbu, která se v podstatě vypočítává jako rozdíl mezi obvyklými náklady sociálních služeb a  obvyklými příjmy z úhrad za služby (některé služby jsou poskytované bez úhrady) přepočtenými na úvazek a měsíc anebo na lůžkoden podle charakteru služby. Ve výzvě jsou dále stanoveny hodnoty, které budou použity pro výpočet maximální vyrovnávací platby. Tyto hodnoty (obvyklé náklady a obvyklé příjmy odpovídající danému druhu sociální služby a cílové skupině) vycházejí  ze skutečných hodnot uváděných poskytovateli v krajském systému výkaznictví sociálních služeb. Ve výši obvyklých nákladů je pro rok 2021 zohledněna zatím platná úroveň platů a mezd, ale v případě, že k navýšení dojde, bude se dle výzvy navyšovat hodnota obvyklých nákladů automatickým propočtem. Zachována v dosavadní výši zůstává procentní sazba spolufinancování služby z jiných zdrojů. Kraj poskytuje na vyrovnávací platbu pouze příspěvek, který zohledňuje, že poskytovatelé získávají finance z dalších zdrojů, přičemž procento těchto zdrojů je ve výzvě stanoveno. Konečná výše příspěvku se bude upravovat podle skutečných rozpočtových možností kraje a poskytovatelé sociálních služeb nemají nárok na příspěvek v maximální výši.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vyhlásit „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2021“ dle materiálu RK-28-2020-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz