Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-25: Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11

RK-28-2020-25.pdf, RK-28-2020-25pr01.pdf , RK-28-2020-25pr02.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-28-2020-25
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Zpracoval O. Králík, H. Hošková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitelky Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 (dále též škola), o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, které se týkají přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.

Ředitelka školy obdržela návrh darovacích smluv na přijetí finančního účelového daru v celkové výši 6 290 Kč pro účely úhrady měsíčních záloh za obědy ve prospěch nezletilého žáka školy ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dar bude škole poskytnut na základě dvou smluv ve dvou etapách: První část pro rok 2020 ve výši 2 244 Kč na školní rok 2020/2021 pro období do 31. 12. 2020. Druhá část pro rok 2021 ve výši 4 046 Kč pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrhy darovacích smluv obsahují materiály RK-28-2020-25, př. 1 a RK-28-2020-25, př. 2.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l).  Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-25, př. 1 a RK-28-2020-25, př. 2.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-25, př. 1 a RK-28-2020-25, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz