Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-26: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

RK-28-2020-26.pdf, RK-28-2020-26pr01.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-28-2020-26
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (dále též škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí hmotného daru do vlastnictví školy.

Ředitel školy obdržel návrh darovací smlouvy na přijetí hmotného daru - lůžko Eleganza 1 - 1GTP00046-9 v hodnotě 39 372,06 Kč bez DPH. Účelem daru je podpora výuky studentů.

Závazkem obdarovaného je použít dar výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-28-2020-26, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l).  Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2020-26, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2020-26, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz