Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-27: Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel

RK-28-2020-27.pdf, RK-28-2020-27pr01.doc , RK-28-2020-27pr02.doc , RK-28-2020-27pr03.xls

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-28-2020-27
Název Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel
Zpracoval Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší aktualizaci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol od školního roku 2020/2021 z důvodu schváleného nového Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020.

Rada kraje usnesením č. 1893/33/2019/RK ze dne 12. 11. 2019 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 06/19 (dále jen „Pravidla“).

OŠMS jako příslušný resortní odbor provedl jejich aktualizaci. Aktualizace je provedena návrhem nových pravidel, která nahradí stávající (původní dokument s vyznačenými návrhy změn je obsažen v materiálu RK-28-2020-27, př. 2). Obsahově se pravidla nemění.

Na stipendia dosáhne v průměru 36,5 % žáků ve středních školách v podporovaných oborech, z toho na prospěchové stipendium v průměru 6,87 % ze všech žáků.

Od školního roku 2010/2011, kdy byl systém motivačních stipendií zaveden, bude do konce roku 2020 vyplacena celková částka 26 044 000 Kč.

V průměru za celé období výplaty motivačních stipendií dosáhlo na stipendia 42,3 % žáků z předložených žádostí ze středních škol, z toho na prospěchové stipendium 21,2 %. Za období výplaty stipendií se výrazně zlepšil průměrný prospěch žáků ve školách. Zatím co v letech 2010 – 2014 dosáhlo na prospěchové stipendium v průměru 15 % žáků v letech 2017 – 2020 již dosahuje na prospěchové stipendium v průměru 31,3 % žáků. Spousta žáků má pouze základní stipendium jen proto, že má z odborného výcviku dvojku. Motivační stipendia se kladně promítla na celkovém prospěchu žáků ve školách. I některým slabším žákům se během tříletého studia podaří jednou nebo vícekrát dosáhnout alespoň na základní stipendium.

Výplata motivačního stipendia za jednotlivá pololetí, počty žáků ve středních školách v oborech H, počty žáků v podporovaných oborech, počty žádostí o motivační stipendia a další údaje o poskytování motivačních stipendií v jednotlivých pololetích a letech jsou podrobně zpracovány v materiálu RK-28-2020-27, př. 3.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-28-2020-27, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 je počítáno s finančními prostředky na podporu učebních oborů.

Návrh usnesení schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-28-2020-27, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz