Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

RK-28-2020-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-28-2020-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
Zpracoval Z. Nevrkla, H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádosti Gymnázia Třebíč (dále též „gymnázium“) a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč (dále též „škola“) o zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele na rok 2020 a současně o navýšení příspěvku na provoz o stejnou částku.

1. V letošním roce se na Gymnáziu Třebíč uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení financované Krajem Vysočina. Veřejná zakázka na tuto rekonstrukci nezahrnovala vybavovací prvky na tyto toalety. Celková částka na toto vybavení byla odhadnuta na 80 000 Kč, jedná se o  provozní prostředky. Gymnázium vzhledem k plánovaným zvýšeným provozním výdajům na začátku letošního kalendářního roku není schopno tyto náklady uhradit z provozních prostředků. Gymnázium je schopno tyto náklady uhradit z prostředků fondu investic. Z těchto důvodů žádá gymnázium o zvýšení odvodu z fondu investic o částku 80 000 Kč a současně o navýšení příspěvku na provoz ve stejné výši 80 000 Kč na pokrytí nákladů na vybavovací prvky pro zrekonstruované sociální zařízení.

2. Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč potřebuje z důvodů obměny současných zastaralých počítačů nakoupit z provozních prostředků 24 kusů stolních počítačů sloužících k výuce ve třídách v hodnotě 600 000 Kč. Z důvodu nedostatku provozních prostředků škola není schopna tyto počítače zafinancovat, je však schopna tyto náklady uhradit z prostředků z fondu investic. Z těchto důvodů žádá Vyšší odborná škola a  Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč o zvýšení odvodu z fondu investic o částku 600 000 Kč a zároveň současně o zvýšení příspěvku na provoz o stejnou částku 600 000 Kč na zakoupení 24 kusů stolních počítačů.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření a změnu závazných ukazatelů u  Gymnázia Třebíč a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a  zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-28-2020-28.

Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 80 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 600 000 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia o částku 80 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy o částku 600 000 Kč) rozpočtu kraje o celkovou částku 680 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 80 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 80 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí nákladů na vybavovací prvky na sociální zařízení dle materiálu RK-28-2020-28;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 600 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 600 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na zakoupení 24 kusů stolních počítačů dle materiálu RK-28-2020-28;
ukládá
  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 80 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-28;
  • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 80 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020;
  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-28;
  • ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 600 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz