Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-31: Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM II

RK-28-2020-31.pdf, RK-28-2020-31pr01.pdf , RK-28-2020-31pr02.pdf , RK-28-2020-31pr03.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-28-2020-31
Název Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM II
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Předmětem materiálu je prohlášení skutečností při předložení žádosti o dotaci projektu „EDUBIM II“ do Fondu malých projektů, který je součástí operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020. Projekt může získat podporu až 85% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Projekt EDUBIM II je zaměřen na ověření vybraných procesů metody BIM při realizaci silniční stavby. Konkrétně jde o testování elektronického stavebního deníku a jeho vazbu na pilotní společné datové prostředí se zjednodušeným digitálním modelem stavby. Dále budou vybraní zaměstnanci kraje proškoleni ve specializovaných dovednostech nutných pro fungování metody BIM v organizaci. Partnery Kraje Vysočina jsou Dolní Rakousko a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Rada kraje svým usnesením č. 1551/25/2020/RK ze dne 25. 8. 2020 rozhodla předložit projekt „EDUBIM II“ do Fondu malých projektů a doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM II“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0426/05/2020/ZK ze dne 8. 9. 2020 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM II“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1, RK-28-2020-31, př. 2RK-28-2020-31, př. 3 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1, RK-28-2020-31, př. 2 a RK-28-2020-31, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1,  RK-28-2020-31, př. 2 a  RK-28-2020-31, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1, RK-28-2020-31, př. 2 a RK-28-2020-31, př. 3.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 24. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz