Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-32: Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat

RK-28-2020-32.pdf, RK-28-2020-32pr01.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-28-2020-32
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci stavby II/602 Jihlava – JV obchvat. Zakázka byla zadávána jako nadlimitní, v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 720 000 000 Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 7 nabídek dodavatelů. V průběhu posouzení splnění podmínek účasti doručených  nabídek navrhla komise zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 ze zadávacího řízení. Důvodem bylo neobjasnění a nedoplnění požadovaných dokladů dle výzvy ze dne 31. 8. 2020. Zadavatel tohoto účastníka zadávacího řízení dne 8. 9. 2020 vyloučil. Bližší informace z průběhu zadávacího řízení jsou uvedeny v materiálu RK-28-2020-32, př. 1 – Zprávy o hodnocení nabídek a záznamy o posouzení splnění podmínek účasti.

Návrh řešení

Na základě hodnocení podaných nabídek stanovila komise pořadí nabídek v souladu se stanoveným kritériem ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 24204005 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 527 049 456,65 Kč bez DPH. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení splnila podmínky pro účast v zadávacím řízení. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit výsledek zadávacího řízení dle materiálu RK-28-2020-32, př. 1 a rozhodnout o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v souladu se Zprávami o hodnocení nabídek a záznamy o posouzení splnění podmínek účasti vypracovanými komisí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat dle materiálu RK-28-2020-32, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 24204005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-28-2020-32, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz