Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-37: Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792

RK-28-2020-37.pdf, RK-28-2020-37pr01.doc , RK-28-2020-37pr02.pdf , RK-28-2020-37pr03.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-28-2020-37
Název Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina byl investorem stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792. Součástí trvalého záboru stavby byly mimo jiné i pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 584/43 a par. č. 584/44, oba v k.ú. Křoví, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 359 pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. O jejich nabytí do vlastnictví Kraje Vysočina rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0216/03/2014/ZK ze dne 13.5.2014 a to za kupní cenu 50,00 Kč/m2 s tím, že kupní cena bude navýšena o ostatní náklady na pořízení podkladů ke kupní smlouvě dle vnitřních předpisů této organizace. Po několikaletých jednáních bylo původní usnesení 0216/03/2014/ZK změněno usnesením zastupitelstva kraje 0021/01/2020/RK tak, že pozemek par. č. 584/43 o výměře 471 m2 byl do vlastnictví Kraje Vysočina převeden bezúplatně. Druhý pozemek par.č. 584/44 o výměře 142 m2 v k.ú. Křoví je v  současné době součástí předloženého návrhu kupní smlouvy. Kupní cena za prodávaný pozemek ve výši 22 990 Kč se skládá z vlastní ceny pozemku ve výši 14 200 Kč (tj. 100,00 Kč/m2) a nákladů spojených s převodem vlastnického práva k předmětu koupě dle kupní smlouvy ve prospěch kupujícího (zejména nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku, výpisů z katastru nemovitostí atd.), jež po zaokrouhlení činí 4 800 Kč, tj. celkem 19 000 Kč (základ daně) a DPH ve výši 21 %, která činí 3 990 Kč. Požadovaná kupní cena za pozemek par. č. 584/44 je vyšší než zastupitelstvem schválená výkupní cena pozemku.

Návrh řešení

Usnesením 097/02/2004/ZK zastupitelstvo kraje zmocnilo radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí pro silniční stavby silnic II. a III. třídy v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje. Za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání již dokončené stavby a v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva kraje doporučuje OM radě kraje rozhodnout změnit cenu nabývaného pozemku par. č. 584/44 o výměře 142 m2 v k.ú. Křoví na 22 990 Kč včetně DPH v rozpisu dle materiálu RK-28-2020-37, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá připomínek k navrhovanému řešení.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit cenu nabývaného pozemku par. č. 584/44 o výměře 142 m2 v k.ú. Křoví na 22 990 Kč včetně DPH v rozpisu dle materiálu RK-28-2020-37, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz