Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-39: Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov

RK-28-2020-39.pdf, RK-28-2020-39pr01.xls , RK-28-2020-39pr02.xls , RK-28-2020-39pr03.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-28-2020-39
Název Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátila obec Kozlov s žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemků dle geometrického plánu č. 116-31/2019, který předložila odboru majetkovému.

Podle geometrického plánu č. 116-31/2019 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov vypracovaným Ing. Bohumilem Novákem se oddělil pozemek, který je ve vlastnictví obce Kozlov, ale je zastavěn krajskou silnicí II/339 v rozsahu dle materiálu RK-28-2020-39, př. 1. Dále se oddělily tímto geometrickým plánem pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale tvoří veřejné prostranství v rozsahu dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou zastavěny veřejným prostranstvím, převést darem obci Kozlov a naopak pozemek, který je ve vlastnictví obce Kozlov, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina.

Tomu musí předcházet zveřejnění záměru darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků obci Kozlov v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov a nabýt darem z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrhovaným majetkoprávním vypořádáním dle GP č. 116-31/2019.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s navrhovaným majetkoprávním vypořádáním dle GP č. 116-31/2019.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. Vrbka u  Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • převést darem pozemky v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
  • nabýt darem pozemek v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz