Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-44: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-28-2020-44.pdf, RK-28-2020-44pr01.pdf , RK-28-2020-44pr02.pdf , RK-28-2020-44pr03.pdf , RK-28-2020-44pr04.pdf , RK-28-2020-44pr05.pdf , RK-28-2020-44pr06.pdf , RK-28-2020-44pr07.pdf , RK-28-2020-44pr08.pdf , RK-28-2020-44pr09.pdf , RK-28-2020-44pr10.pdf , RK-28-2020-44pr11.pdf , RK-28-2020-44pr12.pdf , RK-28-2020-44pr13.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-28-2020-44
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 13
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohod a Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a  Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-28-2020-44, př. 1.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-28-2020-44, př. 6, RK-28-2020-44, př. 7, RK-28-2020-44, př. 8, a RK-28-2020-44, př. 9. Ve dvou případech se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla v případě Smlouvy PR02270.1162 usnesením č. 1418/23/2020/RK a  v případě Smlouvy PR02270.3174 usnesením č. 0369/06/2020/RK. Ve dvou případech se jedná o změnu typu zdroje tepla.

Žádosti o podstatnou změnu Smluv, které tvoří materiály RK-28-2020-44, př. 6, RK-28-2020-44, př. 7, RK-28-2020-44, př. 8 a RK-28-2020-44, př. 9, nemají vliv na dosažení účelu projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci Dohody resp. Dodatky k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody ke Smlouvám dle materiálů RK-28-2020-44, př. 10 a RK-28-2020-44, př. 11 a dále uzavřít Dodatky ke Smlouvám dle materiálů  RK-28-2020-44, př. 12 a RK-28-2020-44, př. 13. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-28-2020-44, př. 2, RK-28-2020-44, př. 3, RK-28-2020-44, př. 4 a RK-28-2020-44, př. 5.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz