Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-46: Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“

RK-28-2020-46.pdf, RK-28-2020-46pr01.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-28-2020-46
Název Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“
Zpracoval D. Pykalová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“ zahájené na základě usnesení rady kraje č. 1483/24/2020/RK ze dne 11. 8. 2020.

Pro výběr dodavatele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 11. 8. 2020. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena včetně DPH. Ve  lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“ 1 nabídku podanou elektronicky.

Otevírání elektronicky podané nabídky provedly osoby pověřené radou kraje usnesením č. 0125/02/2019/RK a č. 0101/03/2017/RK a pořídily protokol o otevírání obálek, jež je obsahem materiálu RK-28-2020-46, př. 1. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná usnesením rady kraje č. 1483/24/2020/RK ze dne 11. 8. 2020. V rámci činnosti hodnotící komise byly pořízeny dokumenty požadované ZZVZ viz materiál RK-28-2020-46, př. 1.

Jako nejvýhodnější v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“ byla vyhodnocena nabídka firmy Benpra servis s.r.o., se sídlem Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 05249643 s nabídkovou cenou 1 975 920,55 Kč včetně DPH. Tato firma splnila nejen kritérium na vypočtenou předpokládanou finanční částku ale i ostatní požadavky (např. prokázání kvalifikace, zpracování nabídky a ceny) a její nabídka vyhověla požadavkům zákona.

Návrh řešení

Hodnotící komise posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a vyhodnotila jedinou nabídku, která splnila podmínky účasti v zadávacím řízení.

Odbor regionálního rozvoje a odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje rozhodnout vybrat společnost Benpra servis s.r.o., se sídlem Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 05249643 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat společnost Benpra servis s.r.o., se sídlem Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 05249643 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz