Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-47: Závěrečné vyhodnocení akce k projektům „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ a „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

RK-28-2020-47.pdf, RK-28-2020-47pr01.pdf , RK-28-2020-47pr02.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-28-2020-47
Název Závěrečné vyhodnocení akce k projektům „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ a „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
Zpracoval D. Švengrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o Závěrečné vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“) k projektům „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ a „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“, které byly v rámci výzvy č. 31 podány do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“).

Cílem projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ bylo zajistit geodetické podklady pro převyhlášení evropsky významné lokality Jankovský potok za dvě zvláště chráněná území v kategorii přírodní rezervace „Prameniště Jankovského potoka“ a „Meandry Jankovského potoka“. Geodetické práce spočívaly zejména v určení souřadnic všech lomových bodů hranic přírodních rezervací a jejich ochranných pásem v systému S-JTSK, včetně zaměření a vytýčení hranic přírodních rezervací v terénu a vyhotovení záznamu podrobného měření změn.

Cílem projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ bylo zajistit označení hranic evropsky významných lokalit Hajnice, U Miličovska a Údolí Oslavy a Chvojnice v terénu, a to v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb., v aktuálním znění a zároveň zajistit informovanost veřejnosti o přírodních hodnotách těchto území. V rámci značení lokalit bylo obecně provedeno následující: umístění cedulí s malým státním znakem s označením přírodní památka, nebo přírodní rezervace, umístění cedulí s označením evropsky významná lokalita a umístění informačních tabulí s uvedením přírodních hodnot daného území.

K oběma výše uvedeným projektům bylo poskytovatelem dotace (Ministerstvo životního prostředí) dle materiálu RK-28-2020-47, př. 1 a RK-28-2020-47, př. 2 vydáno ZVA společně s Protokolem vyúčtování poskytnuté podpory. Obsahem zaslaných podkladů jsou potřebná sdělení k vydání ZVA, jako jsou např. informace o splnění podmínek poskytnutí dotace, podmínky pro vydání ZVA apod.

ZVA se žadateli vydává po ukončení fyzické realizace a financování projektu; zároveň představuje uzavření administrace projektu.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v ZVA dle materiálu RK-28-2020-47, př. 1 k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ a RK-28-2020-47, př. 2 k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v ZVA dle materiálů RK-28-2020-47, př. 1 a RK-28-2020-47, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz