Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-48: Potvrzení zájmu o výsledky projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“

RK-28-2020-48.pdf, RK-28-2020-48pr01.pdf , RK-28-2020-48pr02.doc

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-28-2020-48
Název Potvrzení zájmu o výsledky projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“
Zpracoval K. Žáková, J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Společnost Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) požádala Kraj Vysočina o potvrzení zájmu o výsledky projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“, jehož podání CDV připravuje v rámci vyhlášené výzvy č. 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021 a zprostředkovatelem je Státní fond životního prostředí (příloha č. 1). 

Projekt je zaměřen na detailní proměření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v čele s benzo(a)pyrenem na 60 lokalitách Kraje Vysočina a 60 lokalitách Jihomoravského kraje. Projektový záměr vychází z návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ pro oba zmíněné kraje, ve kterém je benzo(a)pyren specifikován jako nejproblematičtější znečišťující látka. Pro oba kraje jsou v rámci návrhu PZKO vybrány cílové obce Programu, kde je třeba realizovat opatření. Tyto obce pokrývají jen poměrně malou oblast v  rámci obou krajů. V projektu budou plošně proměřeny i další oblasti a lokality, s cílem zpřesnění PZKO v rámci celých krajů. Nad rámec měření koncentrací PAU budou v některých obcích, specifikovaných v rámci PZKO pro realizaci nápravných opatření, proměřeny i další znečišťující látky (SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5, PM1).

Cílem tohoto měření je zjištění stavu znečištění ve zmíněných problematických lokalitách i  v  souvislosti s dalšími znečišťujícími látkami, pro které jsou legislativně stanoveny imisní limity pro ochranu zdraví.

Plánované hlavní výstupy projektu - Závěrečné vyhodnocení naměřených dat včetně analýzy a  identifikace předpokládaných zdrojů znečištění a Akční plány pro Kraj Vysočina a  Jihomoravský kraj s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení. Detailní proměření koncentrací PAU plošně na území celého Kraje Vysočina a případné návrhy relevantních opatření mají pro Kraj Vysočina zásadní význam a kraj by je v dlouhodobém horizontu využil pro strategické plánování nejen v  oblasti ochrany životního prostředí. Spolupráce Kraje Vysočina s CDV v rámci projektu nebude finanční, nýbrž bude zahrnovat zejména konzultace směřující k výběru lokalit, uplatnění výsledků v praxi, případně poskytnutí dat pro ověření dílčích výstupů projektu a zajištění workshopu s představením výstupů z projektu.

Návrh řešení

Z důvodu uvedených v popisu problému OŽPZ navrhuje, aby rada kraje potvrdila zájem o výsledky projektu, které bude možné využít v rámci správní činnosti na úseku ochrany ovzduší a v rámci povinností mu uložených v rámci PZKO.

Potvrzení zájmu o výsledky projektu nebude mít dopad do rozpočtu kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

potvrdit zájem o výstupy projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“  dle materiálu RK-28-2020-48, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz