Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-09: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

RK-29-2018-09.pdf, RK-29-2018-09pr01.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-29-2018-09
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Eisová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0081/02/2016/ZK a č. 0196/03/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ (dále jen „Projekt“) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“), předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy.

Druhá etapa Projektu byla ukončena k 31. 8. 2018 a v průběhu září 2018 byla podána žádost o  platbu a průběžná zpráva o realizaci Projektu. Dne 4. 10. 2018 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 22 857 384,60 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517969) ve výši 21 587 529,90 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 269 854,70 Kč).

Dne 9. 10. 2018 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky určené na realizaci druhé etapy Projektu v celkové výši 22 857 384,60 Kč. Dotace je určena na investiční výdaje Projektu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 včetně změny závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u nemocnice ve výši investiční účelově určené dotace poukázané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 22 857 384,60 Kč určené pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci za druhou etapu projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-52 (příloha č. 1 tohoto materiálu).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 22 857 384,60 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ  107517969) ve výši 21 587 529,90 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 269 854,70 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 22 857 384,60 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 16. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz