Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-14: Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

RK-29-2018-14.pdf, RK-29-2018-14pr01.doc

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-29-2018-14
Název Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Schallnerová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku kultury zřizovatelem Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace.

Ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace požádal o změnu zřizovací listiny v souvislosti se záměrem přesněji definovat vymezení stávajících činností divadla a tyto rozšířit o výchovně vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost s akcentem na děti a mládež. Jedná se zejm. o výuku uměleckých schopností a dovedností, divadelní výchovu a další kulturní a kulturně výchovné aktivity, které bude organizace realizovat nejen v nově zrekonstruované zkušebně, ale i v ostatních interiérových prostorách divadla a rovněž i v exteriéru.

Cílem této úpravy, viz materiál RK-29-2018-14, př. 1, je v souladu s hlavním účelem uvedeným ve Zřizovací listině Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace posílit obecné vnímání divadla jako svébytného kulturního centra, které kromě základní estetické úlohy plní také funkci etickou, zábavnou, ale i výchovnou a vzdělávací a významně se tak podílí na formování a upevňování kulturních a společenských hodnot.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, viz RK-29-2018-14, př. 1.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2018-14, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz