Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-15: Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018

RK-29-2018-15.pdf, RK-29-2018-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-29-2018-15
Název Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 3. 2018 schválilo usnesením č. 0337/02/2018/ZK „Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017‑2025“ (dále také jen „Strategie CR“). V koncepčním dokumentu jsou mimo jiné zakotveny také mechanismy sledování průběhu realizace Strategie CR a hodnocení jejího naplňování, zkráceně monitoring a hodnocení. Jedním z výstupů průběžného hodnocení realizace je Roční zpráva o realizaci Strategie CR.

Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018, viz příloha RK-29-2018-15, př. 1, obsahuje vyhodnocení realizace za rok 2017 (období, kdy koncepční dokument nebyl ještě oficiálně schválen, ale realizované aktivity již byly v souladu s navrhovanými cíli) a také dílčí zhodnocení realizovaných a představení plánovaných aktivit roku 2018. Z předkládaného dokumentu vyplývá, že realizované aktivity a projekty mají pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu v Kraji Vysočina a postupně se daří naplňovat cíle stanovené ve Strategii CR.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá materiál na jednání Rady Kraje Vysočina  na vědomí.

Stanoviska Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje

Usnesení 18/04/2018/Kkcrvv

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 9. 2018 materiál projednala a usnesením vzala na vědomí.

Rada pro Strategii cestovního ruchu

Usnesení 03/01/2018/RSCR

Rada pro Strategii cestovního ruchu na svém jednání dne 4. 9. 2018 materiál projednala a usnesením vzala na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018, dle materiálu RK-29-2018-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz