Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-16: "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 2. oznámení změně a 4. průběžné zprávy se žádostí o platbu

RK-29-2018-16.pdf, RK-29-2018-16pr01.doc , RK-29-2018-16pr02.docx , RK-29-2018-16pr03.doc , RK-29-2018-16pr04.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-29-2018-16
Název "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 2. oznámení změně a 4. průběžné zprávy se žádostí o platbu
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší podání 4. Průběžné zprávy o realizaci akce, včetně žádosti o platbu, u projektu „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba“, ident. č. projektu 113D313006702, financovaného z Programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Součástí podání bude i zpracované  druhé Oznámení o změně projektu.

Na realizaci přístavby k stávajícímu objektu Domova pro seniory Havlíčkův Brod v areálu nemocnice o celkové kapacitě 109 lůžek (z toho 34 lůžek služby domov pro seniory a 75 lůžek služby domov se zvláštním režimem), byla rozhodnutím MPSV poskytnuta dotace ve výši 100 mil. Kč, při odhadovaném rozpočtu projektu 166,1 mil. Kč.  Čtvrtá průběžná zpráva se žádostí o platbu je podávána za období od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018. V této etapě pokračovaly stavební práce, a proto náklady tohoto období představují fakturace stavebních prací, autorského dozoru a technického dozoru stavby. Byl uzavřen dodatek smlouvy č. 1 smlouvy o dílo na prodloužení termínu pro realizaci stavby. Důvodem byly průběžně identifikované vícepráce a zajištění provozu stávajícího zařízení Domova pro seniory Havlíčkův Brod.

Uhrazené náklady čtvrté etapy projektu činí celkem 42 669 541,90 Kč, na které požadujeme zaslání čtvrté části dotace v celkové výši 8 435 997,35 Kč, což odpovídá zůstatku z dosud nevyplacené části celkové dotace ve výši 100 mil. Kč. Dotace je požadována na  provedené stavební práce v tomto období. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené Průběžné zprávě o realizaci akce (materiál RK-29-2018-16, př. 1) a Žádosti o platbu č. 4 (materiál RK-29-2018-16, př. 2).

S ohledem na posun harmonogramu stavebních prací se změnily navazující termíny kolaudace objektu a jeho vybavování, což je jedna z podmínek pro registraci sociálních služeb. Proto je nutné požádat o změny termínu pro dokončení realizace projektu, termínu pro dosažení indikátorů a pro podání zprávy  o závěrečném vyhodnocení akce. Do projektu je také nutné vyčíslit celkové náklady stavební akce dle uzavřeného dodatku č. 2 smlouvy o dílo a přepočítat způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Tyto a další změny jsou obsahem Oznámení účastníka programu o změnách projektu, podrobněji v materiálu RK-29-2018-16, př. 3. Přehled projektu, včetně nového vyčíslení rozpočtu, uvádí dokument Bilance potřeb a zdrojů EDS (materiál RK-29-2018-16, př. 4).

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje:

  • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2018-16, př. 2;
  • schválit Průběžnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu č. 4  dle materiálů RK-29-2018-16, př. 1 a RK-29-2018-16, př. 2;
  • schválit Oznámení účastníka programu o změnách projektu, změna č. II., dle materiálu RK-29-2018-16, př. 3;
  • uložit odboru sociálních věcí podání všech dokumentů, včetně dalších povinných příloh, vyžadovaných poskytovatelem dotace.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí a nemá připomínky.

Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2018-16, př. 2;

schvaluje
ukládá

odboru sociálních věcí podání všech dokumentů, včetně dalších povinných příloh, vyžadovaných poskytovatelem dotace.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 19. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz