Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-18: Žádost o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 přílohy D1B

RK-29-2018-18.pdf, RK-29-2018-18pr01.PDF

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-29-2018-18
Název Žádost o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 přílohy D1B
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) požádala dne 10. 10. 2018 přes portál PO o souhlas se zadáním dvou projektově připravených zakázek, které budou zadávány společným postupem s dalšími zadavateli dle § 7 zák. č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Žádost je přílohou RK-29-2018-18, př. 1. V současné době není schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019, do kterého jsou tyto dvě akce v kapitole Doprava příloze D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (dále jen příloha D1B) navrhovány. Celkový objem navrhovaných prostředků do přílohy D1B činí 112 744 000 Kč. Součástí těchto dvou veřejných zakázek budou smlouvy o dílo s odloženou účinností vázanou na odeslání výzvy k převzetí staveniště objednatelem. Z důvodu délky doby zadávacího řízení, doby celkové realizace výstavby (6,5 a 10 měsíců), složitosti postupu a návaznosti prací jednotlivých spoluzadavatelů v rámci těchto zakázek požádala KSÚSV o souhlas se zadáním veřejné zakázky „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“ s odloženou účinností, tak jak uvádí v příloze RK-29-2018-18, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit se zadáním veřejných zakázek „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č.3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“ s odloženou účinností, které jsou v rámci projednávaného rozpočtu navrženy na financování z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, kapitoly Doprava, přílohy D1B. Tento postup umožní včas zajistit zhotovitele a dokončit tyto stavby do začátku zimního období tj. do 31. 10. 2019. Zároveň navrhuje radě kraje uložit řediteli KSÚSV odeslat písemnou výzvu k převzetí staveniště na akce „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č.3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“, až po schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení souhlasí

se zadáním veřejných zakázek „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“ s odloženou účinností dle žádosti v materiálu RK-29-2018-18, př. 1;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace odeslat písemnou výzvu k převzetí staveniště na akce „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“, až po schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz