Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-24: Darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

RK-29-2018-24.pdf, RK-29-2018-24pr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-29-2018-24
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o darování pozemku pod místní komunikací ve Velkém Meziříčí.

Město Velké Meziříčí požádalo o darování částí pozemků par. č. 3911/2 a par. č. 3911/4 v k. ú. Velké Meziříčí, na kterých se nachází místní komunikace. Geometrickým plánem č. 4967-246/2018 byl z pozemku par. č. 3911/2 oddělen díl "a" o výměře 557 m2 a z pozemku par. č.  3911/4 byl oddělen díl "c" o výměře 507 m2. Díly "a" a "c" byly sloučeny do nově označeného pozemku par. č. 3911/2 o výměře 1064 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí.

Původní pozemky par. č. 3911/2 a par. č. 3911/4  byly svěřeny do hospodaření  Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí. Tato organizace sdělila, že pozemky nevyužívá a nejsou potřebné pro její činnost. Díly "a" a "c" se nacházejí pod místní komunikací, která je ve vlastnictví Města Velké Meziříčí.

Pozemky par. č. 3911/2 a par. č. 3911/4 v k. ú. a obci Velké Meziříčí získal  Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24 319/2001 ze dne 25. 9. 2001, rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2001.

Zřizovací listinou byly pozemky svěřeny do správy Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 2942 pro k. ú. a obce Velké Meziříčí.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje převést díl "a" o výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o  výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí. 

Zaměřené díly "a" a "c" jsou zastavěné místní komunikací, která je ve vlastnictví města Velké Meziříčí a jsou pro kraj nepotřebné a nevyužitelné.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Uvedené díly pozemků budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. 

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl "a" o  výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí a doporučit zastupitelstvu kraje převést darem uvedené díly z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Stanoviska Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí sděluje, že části pozemků par. č. 3911/4 a par. č. 3911/2 nevyužívá a nejsou potřebné pro její činnost.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl "a" o výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "a" o výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz