Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-26: Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ - 100. výzva OPŽP

RK-29-2018-26.pdf, RK-29-2018-26pr01.Pdf , RK-29-2018-26pr02.doc , RK-29-2018-26pr03.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-29-2018-26
Název Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ - 100. výzva OPŽP
Zpracoval J. Říčan, J. Benda
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o schválení projektové žádosti projektu v oblasti úspory energií v budovách Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“) s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“.

Usnesením č. 0374/08/2018/RK ze dne 6. 3. 2018 Rada Kraje Vysočina uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „OM“) připravit projekty na snížení energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1 do 100. výzvy OPŽP a předložit projektové žádosti radě kraje ke schválení. Celkem se jednalo o čtyři objekty Nemocnice Nové Město na Moravě (ODN1, ODN2,3, objekt ředitelství, objekt lékárny). ORR ve spolupráci s OM zpracovaly projektovou žádost pro další z objektů, a to objekt ODN1 dle materiálu RK-29-2018-26, př. 1. Nedílnou součástí žádosti dle 100. výzvy je doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR. Jedná se o pověření pro kontaktní osobu projektu, jehož znění je uvedeno v materiálu RK-29-2018-26, př. 2. Dále je nedílnou součástí žádosti prohlášení k zajištění finančních zdrojů na realizaci projektu dle materiálu RK-29-2018-26, př. 3.

Projektová žádost k objektu ředitelství byla již zpracována a o jejím podání rozhodnuto Radou kraje Vysočina dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1776/28/2018/RK, podklady ke zbývajícím dvěma objektům Nemocnice Nové Město na Moravě (ODN2,3 a lékárna) jsou v přípravě. Po dodání všech projektových dokumentací bude samostatným materiálem řešeno případné financování všech 4 projektů. Lhůta pro podání projektových žádostí do 100. výzvy OPŽP končí dne 31. 1. 2019.

Návrh řešení

ORR a OM doporučují Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat projektovou žádost dle materiálu RK-29-2018-26, př. 1, schválit znění pověření dle materiálu RK-29-2018-26, př. 2. Dále ORR a OM navrhují Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2018-26, př. 3 a rozhodnout předložit projektovou žádost do 100. výzvy OPŽP.

Projektová žádost včetně příloh je podepisována v systému pro předkládání žádostí ISKP14+ elektronicky.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

 

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ dle materiálu RK-29-2018-26, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-29-2018-26, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2018-26, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost dle materiálu RK-29-2018-26, př. 1 do 100. výzvy OPŽP.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz