Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-27: Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

RK-29-2018-27.pdf, RK-29-2018-27pr01.pdf , RK-29-2018-27pr02.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-29-2018-27
Název Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
Zpracoval J. Říčan, I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o Zprávu o realizaci č. 1 (dále také jen „ZoR“) a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 (dále také jen „ZŽoP“) projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (dále také jen „projekt“) realizovaného v rámci výzvy č. 39 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“). Kraj Vysočina realizuje tento projekt s cílem snížení energetické náročnosti tří objektů Nemocnice Jihlava (budova A se spojovacím krčkem A-B, budova B, spojovací krček mezi budovami E a D).

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahuje k 1. sledovanému období realizace projektu, tj. období 25. 9. 2017 – 30. 6. 2018. ZoR dle materiálu RK-29-2018-27, př. 1 obsahuje informace o průběhu stavebních prací a povinné publicitě, součástí ZoR je rovněž fotodokumentace.

ZŽoP dle materiálu RK-29-2018-27, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 1. sledovaného období projektu, za které si Kraj Vysočina nárokuje výdaje v celkové výši 6 276 979,49 Kč.

Návrh řešení

V souladu s kap. C.6 a D.6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-29-2018-27, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-29-2018-27, př. 2 a uložit ORR předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-29-2018-27, př. 1 a RK-29-2018-27, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-29-2018-27, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-29-2018-27, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-29-2018-27, př. 1 a RK-29-2018-27, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz