Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-29: Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-29-2018-29.pdf, RK-29-2018-29pr01.pdf , RK-29-2018-29pr02.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-29-2018-29
Název Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná o souhlas s výměnou stávajícího zdroje tepla (tepelného čerpadla) pořízeného v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina z důvodu jeho nedostatečného výkonu.

Dle čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je obsahem materiálu RK-29-2018-29, př. 1, je příjemce povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina majetek pořízený z poskytnuté dotace po tuto dobu převést na jinou osobu, ani zatížit tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována, žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Příjemce nesmí majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje Vysočina.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o vydání souhlasu s výměnou stávajícího zdroje tepla dle materiálu RK-29-2018-29, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tuto uvedenou žádost posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s výměnou stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01953.0073 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. b) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 83 835 Kč včetně DPH. Celé znění Smlouvy je obsahem materiálu RK-29-2018-29, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s výměnou stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01953.0073 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. b) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 83 835 Kč včetně DPH.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz