Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-38: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

RK-29-2018-38.pdf, RK-29-2018-38pr01.xls , RK-29-2018-38pr02.pdf , RK-29-2018-38pr03.pdf , RK-29-2018-38pr04.pdf , RK-29-2018-38pr05.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-29-2018-38
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje.

Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2417/38/2014/RK dne 17. 12. 2014.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora soutěží a přehlídek – je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.

OŠMS obdržel na základě těchto pravidel 4 žádosti o podporu soutěží v celkové výši 71 600 Kč.

Organizátorem soutěží jsou příspěvková organizace Kraje Vysočina, obecně prospěšná společnost, spolek a příspěvková organizace obce.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem na podporu postupové soutěže dle tabulky č. 1 materiálu RK-29-2018-38, př. 1.

Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-29-2018-38, př. 2.

Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.  129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Dále OŠMS navrhuje poskytnout finanční prostředky obecně prospěšné společnosti, spolku a příspěvkové organizaci obce na podporu postupových soutěží dle tabulky č. 2 a č. 3 materiálu RK-29-2018-38, př. 1.

Smlouvy o poskytnutí dotace obsahují materiály RK-29-2018-38, př.  3, RK-29-2018-38, př. 4RK-29-2018-38, př. 5. Nedílnou součástí smluv jsou žádosti o poskytnutí dotace.

Všechny žádosti splňují Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádosti v plné výši.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR02402.0017, a PR02403.0009 - 11.

Odbor ekonomický

Na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 je aktuální stav položky určené na Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032) ve výši 112 584 Kč.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 11 600 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-29-2018-38, př. 1;

rozhoduje
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz