Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-39: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-29-2018-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-29-2018-39
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování této organizaci.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem ve výši 976 178 Kč.

MŠMT převede na účet kraje druhou zálohovou platbu pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem ve výši 390 471,20 Kč (tj. 40 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektu).

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

  • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 390 471,20 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem o částku 390 471,20 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 390 471,20 Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 390 471,20 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, o částku 390 471,20 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-29-2018-39.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz