Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1

RK-29-2020-02.pdf, RK-29-2020-02pr01.pdf , RK-29-2020-02pr02.xlsx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-29-2020-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Informatika v celkové výši 7 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v lednu 2020 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2020, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci výzvy č. 1 činí 7 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 6. 3. 2020. Usnesením 0512/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 schválila rada kraje celkem 27 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 5 762 675 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 400 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Modernizace hlasového řešení záložního dispečinku ZZS" (dále také "Projekt").

2. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 400 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci serverů a SAN" (dále také "Projekt").

3. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 400 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Videokonference KSUSV" (dále také "Projekt").

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou, Závěrečné zprávy a vyúčtování projektů byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-29-2020-02, př. 1. Změna závazných ukazatelů je obsahem materiálu RK-29-2020-02, př. 2.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci v celkové výši 400 000 Kč, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci v celkové výši 400 000 Kč a Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v celkové výši 400 000 Kč na krytí výdajů spojených s realizací Projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazného ukazatele "Investiční příspěvek".

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 200 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Modernizace hlasového řešení záložního dispečinku ZZS" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci serverů a SAN" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Videokonference KSUSV" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz