Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika

RK-29-2020-03.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-29-2020-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením 0289/06/2019/RK rada kraje schválila realizaci projektu "Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ v celkové výši 4 331 094 Kč.   Z důvodu nesplnění akceptačních testů v první Proof of Concept fázi nasazení jsme se s dodavatelem dohodli na ukončení smlouvy o dodání díla, které tak nesplnilo naše požadavky na funkční a bezpečnostní požadavky. Z celkové částky tak bylo zaplaceno 411 400 Kč za první fázi projektu. Výstupem této fáze je detailní analýza problematiky využívání administrátorských účtů na KrU, návrh postupu implementace produktu a jeho zkušební verze. Bohužel cca 1/3 požadovaných funkcí řešení nebyla naplněna. Vzhledem k tomu, že se mělo jednat o systém architektonicky velmi komplikovaný a s velkou mírou integrace do našich stávajících systémů a dopadem na úroveň kybernetické bezpečnosti krajského úřadu, byla dohoda o ukončení smlouvy a nepokračování v implementaci jediným vhodným řešením.

Část nevyčerpaných finančních prostředků  ve výši 3 919 694 Kč, které jsou rozpočtovány v kapitole Informatika, § 3636 - Územní rozvoj (ÚZ 00999), pak navrhujeme využít k realizaci investic, které mají zásadní vliv na úroveň kybernetické bezpečnosti sítě kraje a rozvoj IT infrastruktury kraje:

  1. Nákup  uživatelských licencí SonicWall pro navýšení VPN pro zaměstnance krajského úřadu (vzdálený přístup do sítě KrÚ), z důvodu nouzového stavu a v souvislosti s epidemiologickou situací v Kraji Vysočina (314 726 Kč).
  2. Nákup nových switchů, kde stávající technologie používaná pro provoz LAN byla nakoupena v letech 2009 až 2011 a lze předpokládat zvýšený výskyt poruch a s tím spojené výpadky přístupů do centrálních informačních systémů pro uživatele KrÚ. Dále v rámci auditu kybernetické bezpečnosti  bylo vydáno doporučení č.11 týkající se kontroly připojovaných zařízení do sítě LAN KrÚ, přičemž na stávající technologii je toto doporučení velmi obtížně realizovatelné a provozně udržitelné (1 169 102 Kč).
  3. Výstavba posledních mílí optické sítě ROWANet do sídel PO kraje v lokalitách Humpolec, Ledeč nad Sázavou, Třebíč, Pacov a Havlíčkův Brod (2 435 866 Kč).
Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit využití nevyčerpaných prostředků v rámci kapitoly Informatika a kapitálových výdajů spočívající ve snížení § 3636 - Územní rozvoj (ÚZ 00999) o částku 1 483 828 Kč při současném zvýšení § 6172 - Činnost regionální správy  (ÚZ 00999) o částku 1 483 828 Kč za účelem dofinancování nákupu licencí SonicWALL a obnovu a nákup switchů a využití prostředků na § 3636 - Územní rozvoj (ÚZ 00999) v hodnotě 2 435 866 Kč na posílení sítě ROWANet.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika.

Odbor analýz a podpory řízení

Odbor analýz a podpory řízení souhlasí  s navrženým opatřením. 

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a kapitálových výdajů spočívající ve snížení § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 483 828 Kč při současném zvýšení § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 483 828 Kč za účelem dofinancování nákupu licencí SonicWALL a obnovu a nákup switchů;

souhlasí

s využitm prostředků na § 3636 - Územní rozvoj (ÚZ 00999) v hodnotě 2 435 866 Kč na posílení sítě ROWANet.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 10. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz