Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-04: Žádost o prominutí termínů dotačního titulu – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1

RK-29-2020-04.pdf, RK-29-2020-04pr01.pdf , RK-29-2020-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-29-2020-04
Název Žádost o prominutí termínů dotačního titulu – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 0512/09/2020/RK byla schválena podpora projektů předložených v rámci první výzvy roku 2020 programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020". Jedním ze schválených projektů byl projekt Nemocnice Třebíč, evidenční číslo ZZ02762.0004 - „Licence serverové operační programy“. Paní ředitelka Nemocnice Třebíč, Ing. Eva Tomášová, se dne 24. 9. 2020 obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o prominutí termínů dotačního titulu a to z důvodů uvedených v materiálu RK-29-2020-04, př. 1. Projekt je zaevidován v systému eDotace - ID ZZ02762.0004.

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 400 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Licence serverové operační programy" (dále také "Projekt"). Projekt bohužel nebyl realizován v souladu s podmínkami výzvy. Realizace Projektu měla být ukončena nejpozději do 30. 6. 2020 a Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování projektu měla být doručena odboru informatiky nejpozději do 31. 7. 2020. Celkové náklady projektu nebyly vyúčtovány a uhrazeny ve stanoveném termínu výzvou. Faktura byla vystavena dne 24. 7. 2020 a uhrazena 20. 8. 2020. Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu byla doručena na krajský úřad dne 27. 8. 2020, tj. po stanoveném termínu výzvou (RK-29-2020-04, př. 2).

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že ani žádost o prominutí termínů dotačního titulu nebyla podána včas (tj, před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu) navrhuje odbor informatiky této žádosti nevyhovět.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

žádosti o prominutí termínů dotačního titulu nevyhovět. 

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz