Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-10: Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru

RK-29-2020-10.pdf, RK-29-2020-10pr01.doc , RK-29-2020-10pr02.pdf , RK-29-2020-10pr03.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-29-2020-10
Název Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
Zpracoval L. Charvátová, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0489/07/2019/ZK schválilo rozpočet kraje
pro rok 2020. Na provoz Národního onkologického registru (dále jen NOR) bude z kapitoly Zdravotnictví (§ 3549) poskytnuta částka 300 tis. Kč za poslední uzavřený rok.

NOR České republiky je celoplošným populačním registrem provozovaným od roku 1976. Jeho úlohou je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby onkologické péče a hodnocení jejího přínosu. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče.

Údaje registru slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. Zpravodajskými jednotkami jsou zdravotnická zařízení, na kterých bylo onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno. Údaje o pacientech do registru zasílají speciálně určení a vyškolení zdravotničtí pracovníci.

Popis činností, které jsou v rámci NOR vykonávány v okresních pracovištích:

 • třídění došlých onkologických hlášení + přiřazování příloh, které dochází zvlášť, rozesílání žádostí o doplnění údajů a kontrolních hlášení k doplnění, třídění listů o prohlídce mrtvého, archivace;
 • zpracování průběžně přicházejících onkologických hlášení: kontrola a doplnění dat onkologického hlášení dle přiřazených příloh tj. histologického nálezu, propouštěcích zpráv, operačního protokolu, konziliárních vyšetření, listu o prohlídce mrtvého v případě zemřelých osob - údaje kontroluje u každého pacienta lékař;
 • zkontrolované hlášení pořizuje sestra z papírové formy do elektronické formy onkologického hlášení v programu AMISR a následně provede zápis onkologického hlášení do evidenční knihy jak na magnetickém mediu, tak v papírové formě a provede archivaci papírové formy hlášení včetně příloh;
 • zpětné kontroly: čtvrtletní kontrola zemřelých pacientů dle listu o prohlídce mrtvého, ověření, zda jsou nahlášeni všichni onkologičtí pacienti, kteří mají v diagnóze uveden zhoubný nádor - pokud nahlášení chybí, je nutné dotypování;
 • zpracování kontrolních onkologických hlášení (po 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., a dále po každých 5 letech a při úmrtí) – většinou čtvrtletně tisk požadavků onkologických hlášení, rozesílání na dispenzarizující pracoviště, údaje z vrácených vyplněných kontrolních hlášení se kontrolují a pořizují do systému. 

Popis činností v regionálním pracovišti:

Od 1. 1. 2007 převzalo krajské pracoviště NOR již v plném rozsahu organizačně-metodické řízení okresních pracovišť NOR v Kraji Vysočina. Kromě výše uvedených činností okresního pracoviště je toto pracoviště odpovědno za výkon následujících činností:

 • odpovědnost za kvalitu vstupních dat do NOR v rámci kraje,
 • členství vedoucího lékaře regionálního pracoviště NOR v Radě NOR,
 • zajištění a rozdělování financí z celostátního příspěvku MZ,
 • zajištění školících a vzdělávacích akcí NOR v regionu,
 • účast na celostátních školících akcích NOR.

V praxi k výše uvedenému náleží také časově náročné analýzy dat, rozbory chybovosti a zajišťování nápravy, zpracování statistik a zpráv pro Radu NOR.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje rozdělit finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na jednotlivá pracoviště podle počtu nahlášených nových případů do centrálního registru v posledním ukončeném roce (dle materiálu RK-29-2020-10, př. 1). Počty nahlášených novotvarů podle okresů je možno ověřit na webovém portálu onkologické společnosti www.linkos.cz. Tento způsob dělení je používán i v jiných krajích a byl odsouhlasen všemi vedoucími okresních poboček NOR v kraji. Prostředky budou použity k zajištění provozu pracovišť NOR včetně vybavení pracovišť (výpočetní technika, kancelářské potřeby a zařízení - skříně pro uchování písemné dokumentace, hlášenky, tonery apod.), na inovaci techniky a pokrytí mzdových nákladů. Finanční prostředky budou rozděleny v následujících výších: 

Pracoviště

Počet hlášení

Podíl (v Kč)

Nemocnice Havlíčkův Brod

986

60 690

Nemocnice Jihlava

1029

63 335

Nemocnice Nové Město na Moravě

1231

75 770

Nemocnice Pelhřimov

663

40 810

Klinická onkologie Třebíč, s.r.o.

965

59 395

Celkem

4 874

300 000

V rámci okresu Třebíč byla v posledním uzavřeném roce 2018 tato péče zajišťována pouze poskytovatelem zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., se sídlem Třebíč – Nové Dvory, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667, kterému jsou prostředky poskytovány formou neinvestiční dotace.

Kontrola využití příspěvku a dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku a dotace bude organizaci, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Nemocnicím jsou finanční prostředky poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 je na kapitole Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče uvažováno s finančními prostředky na činnost okresních center Národního onkologického registru.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O03004 (RK-29-2020-10, př. 2).

Návrh usnesení rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 59 395 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2020-10, př. 3;
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 240 605 Kč, a to pro:

 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o částku 60 690 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o částku 63 335 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o částku 40 810 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o částku 75 770 Kč,

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz