Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-11: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-29-2020-11.pdf, RK-29-2020-11pr01.xls

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-29-2020-11
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 0246/06/2017/RK uložila odboru informatiky, odboru zdravotnictví, odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, připravit a předložit pět žádostí o dotaci na pořízení nemocničních informačních systémů do 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“). Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „Nemocnice“) podala v rámci této výzvy žádost o podporu projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ (dále také „Projekt“) v celkové předpokládané hodnotě 27, 7 mil. Kč. Žádost byla řídícím orgánem IROP schválena.

Druhá etapa Projektu byla ukončena k 16. 8. 2020 a v průběhu srpna 2020 byla podána žádost o platbu a zpráva o realizaci Projektu.  

Dne 16. 9. 2020 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 5 156 029,49 Kč.

Dne 23. 9. 2020 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky určené na realizaci Projektu v celkové výši 5 156 029,49 Kč. Dotace je určena na investiční výdaje Projektu ve výši 5 156 029,49 Kč dle materiálu RK-29-2020-11, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 včetně změny závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice ve výši účelově určené dotace poukázané Ministerstvem pro místní rozvoj na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 156 029,49 Kč určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (ÚZ 107117968 – podíl SR národní ve výši 286 446,08 Kč a ÚZ 107517969 – podíl EU strukturální ve výši 4 869 583,41 Kč).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 156 029,49 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 5 156 029,49 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-29-2020-11, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 6. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz