Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-12: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na nákup SW + HW pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-29-2020-12.pdf, RK-29-2020-12pr01.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-29-2020-12
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na nákup SW + HW pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) podala žádost o poskytnutí příspěvku na nákup SW + HW řešení pro zabezpečení přístupu k počítačům a aplikacím pro zaměstnance nemocnice ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-29-2020-12, př. 1.

Pořízení SW + HW by umožnilo využít stávající ID karty zaměstnanců pro přihlášení a odhlašování z celého aplikačního prostředí a tím by byla zajištěna vysoká úroveň zabezpečení v přístupu k aplikacím a zároveň by došlo k výraznému zvýšení uživatelského komfortu, zejména významné redukce času potřebného pro přihlašování/odhlašování.

Hlavním přínosem by byl bezpečný přístup k informacím o pacientech.

Po ověření funkčnosti projektu v této omezené míře by následovalo jeho rozšíření v rámci celé nemocnice, které by již probíhalo v následujících letech z evropských fondů na podporu kybernetické bezpečnosti.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající v poskytnutí příspěvku na provoz nemocnici na nákup SW + HW řešení pro zabezpečení přístupu k počítačům a aplikacím pro zaměstnance nemocnice ve výši 500 000 Kč a současně navrhuje u dotčené organizace provést změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Finanční prostředky budou poskytnuté jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor informatiky

S návrhem projektu OI souhlasí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 500 000 Kč za účelem nákupu SW + HW řešení pro zabezpečení přístupu k počítačům a aplikacím pro zaměstnance nemocnice;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz na nákup SW + HW včetně příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 6. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz