Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-13: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-29-2020-13.pdf, RK-29-2020-13pr01.xls

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-29-2020-13
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, (dále také „nemocnice“), která získala rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ dne 29. 9. 2020 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky ve výši 7 480 Kč (ÚZ 35019).

Přehled výše schválené dotace na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnici v roce 2020 je uveden v materiálu RK-29-2020-13, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnice ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje dle materiálu RK-29-2020-13, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 7 480 Kč na rezidenční místa – nelékařské obory (ÚZ 35019). Prostředky jsou určeny pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-29-2020-13, př. 1.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 7 480 Kč (ÚZ 35019);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 7 480 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-29-2020-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 16. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz