Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-15: Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD

RK-29-2020-15.pdf, RK-29-2020-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-29-2020-15
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro vypracování projektové dokumentace akce II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zakázka byla zadávána jako nadlimitní, v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 7 500 000 Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 4 nabídky dodavatelů. V průběhu posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek nevyřadila komise nabídku žádného účastníka zadávacího řízení.. Bližší informace z průběhu zadávacího řízení jsou uvedeny v materiálu RK-29-2020-15, př. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek a záznam o posouzení splnění podmínek účasti.

Návrh řešení

Na základě hodnocení podaných nabídek stanovila komise pořadí nabídek v souladu se stanoveným kritériem hodnocení - a) nabídková cena bez DPH, váha 90 %;  b) délka praxe člena realizačního týmu – vedoucího projektu, váha 10 %. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Společnost "SHP+SHB - Velké Meziříčí", Vedoucí společník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO 18827527; Společník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25324365 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 5 270 820 Kč bez DPH. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení splnila podmínky pro účast v zadávacím řízení. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit výsledek zadávacího řízení dle materiálu RK-29-2020-15, př. 1 a rozhodnout o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek a záznamem o posouzení splnění podmínek účasti vypracovanými komisí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat dle materiálu RK-29-2020-15, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Společnost "SHP+SHB - Velké Meziříčí", Vedoucí společník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO 18827527; Společník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25324365, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2020-15, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz