Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-16: Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat

RK-29-2020-16.pdf, RK-29-2020-16pr01.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-29-2020-16
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci stavby II/128 Lukavec - obchvat. Zakázka byla zadávána jako nadlimitní, v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 253 000 000 Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 5 nabídek dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek nevyřadila komise nabídku žádného účastníka zadávacího řízení. Bližší informace z průběhu zadávacího řízení jsou uvedeny v příloze RK-29-2020-16, př. 1 – Zprávy o hodnocení nabídek a záznam o posouzení splnění podmínek účasti.

Návrh řešení

Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek v souladu se stanoveným kritériem ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 258 313 061 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit výsledek zadávacího řízení dle materiálu RK-29-2020-16, př. 1 a rozhodnout o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v souladu se Zprávami o hodnocení nabídek a záznamem o posouzení splnění podmínek účasti vypracovanými komisí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat dle materiálu RK-29-2020-16, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2020-16, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz