Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-20: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

RK-29-2020-20.pdf, RK-29-2020-20pr01.xls

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-29-2020-20
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím čtvrté splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále také „muzeum“), která byla organizaci poskytnuta na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“.

Projekt je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Celkový rozpočet projektu, pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci je ve výši 319 286,89 EUR, tj. cca 8 572 853 Kč při kurzu 26,85 Kč/EUR (finanční spoluúčast Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu odpovídající částce cca 857 285,30 Kč). Celková výše předpokládaných dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je 287 358,20 EUR, tj. cca 7 715 567,67 Kč. Smlouva o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi Lead Partnerem a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Rakousko ‑ Česká republika 2014-2020 byla podepsána dne 17. 9. 2018. Účinnost smlouvy nastala dne 18. 9. 2018 jejím zveřejněním v registru smluv.

V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 06965/07/2018/ZK ze dne 6. 11. 2018 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 8 572 853 Kč za účelem krytí celkových výdajů projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“. Zápůjčka bude vrácena v plné výši nejpozději v termínu do 31. 12. 2022.

V souvislosti se smlouvou vrátilo muzeum dne 24. 9. 2020 na účet kraje část zapůjčených finančních prostředků ve výši 77 603,91 Kč odpovídající podílu za 1. - 3. monitorovací období.  Přehled výše poskytnutých dotací a poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ je obsahem materiálu RK-29-2020-20, př. 1.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 77 603,91 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz