Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-22: Projektový záměr „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“

RK-29-2020-22.pdf, RK-29-2020-22pr01.docx

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-29-2020-22
Název Projektový záměr „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“
Zpracoval I. Fryšová, I. Hamáčková
Předkládá I. Fryšová, L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší možnost předložení projektového záměru Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, do výzvy č. 41 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (dále jen „IPRÚ JSA“).

Součástí IPRÚ JSA, jejímž nositelem je statutární město Jihlava, je opatření 3.3.2 „Zlepšení kvality národních kulturních památek“ (IROP, specifický cíl 3.1), ve kterém je na tuto oblast rezervována alokace z IROP ve výši 28 050 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (tj. 33 mil. Kč celkových způsobilých výdajů). Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci tohoto opatření není dosud realizován žádný projekt a alokace není čerpána, provedlo statutární město Jihlava v letních měsících průzkum absorpční kapacity a oslovilo možné oprávněné žadatele i z dalších aktivit, které je možné prostřednictvím IROP podpořit, avšak v IPRÚ JSA zatím uvedeny nejsou (např. muzea). Pokud by alokace vyčleněná na toto opatření nebyla vyčerpána, byla by vrácena zpět Řídícímu orgánu IROP a nabídnuta k využití nositelům jiných IPRÚ, popř. ITI.

S ohledem na maximalizaci využití dostupných finančních prostředků, alokovaných do území Kraje Vysočina prostřednictvím IPRÚ JSA, je ve vazbě na výše uvedený průzkum v současné době zvažováno předložení projektového záměru modernizace expozic Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Projekt si klade za cíl zatraktivnit stávající prostory a expozice muzea a zkvalitnit jejich prezentaci a ochranu, vč. doplnění expozic o interaktivní a technické prvky, které mají potenciál zaujmout širší spektrum návštěvníků. Bližší popis projektu a navrhovaných aktivit je uveden ve fiši, která je obsahem materiálu RK-29-2020-22, př. 1.

V případě, že by tento projekt byl realizován prostřednictvím IPRÚ JSA, bude nutné, aby statutární město Jihlava v nejbližší době zpracovalo aktualizaci strategie IPRÚ JSA (doplnění aktivity zaměřené na muzea). Bude-li aktualizace schválena Zastupitelstvem města Jihlavy, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Odborem regionální politiky a Řídícím orgánem IROP, dojde následně k vyhlášení výzvy nositele IPRÚ JSA pro předkládání projektových záměrů. Tuto výzvu nositele IPRÚ JSA je možné vyhlásit nejpozději v červnu 2021. V případě, že by bylo vydáno Vyjádření Řídícího výboru IPRÚ JSA o souladu daného projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚ JSA, bylo by možné předložit žádost o podporu do výzvy č. 41 IROP, a to v termínu nejpozději do 31. 12. 2021. Po podání žádosti o podporu bude projekt standardně hodnocen zprostředkujícím subjektem podle pravidel IROP.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina („ORR“) a Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina („OKPPCR“) navrhují Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-29-2020-22 a rozhodnout zahájit přípravu žádosti projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic.

Projektový záměr je v souladu s relevantními strategickými a koncepčními dokumenty Kraje Vysočina, zejména Strategií rozvoje Kraje Vysočina a Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025. Realizace projektu rovněž podpoří efektivní čerpání fondů ESI alokovaných do území Kraje Vysočina prostřednictvím IPRÚ JSA v situaci, kdy nevyužitá finanční alokace by musela být vrácena a přerozdělena mezi nositele jiných IPRÚ, popř. ITI.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-29-2020-22;

rozhoduje

zahájit přípravu žádosti projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic".

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz