Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-25: Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

RK-29-2020-25.pdf, RK-29-2020-25pr01.pdf , RK-29-2020-25pr02.pdf , RK-29-2020-25pr03.pdf , RK-29-2020-25pr04.pdf , RK-29-2020-25pr05.pdf , RK-29-2020-25pr06.pdf , RK-29-2020-25pr07.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-29-2020-25
Název Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 7
Popis problému

Jedná se o souhlasy s převodem nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

Dle čl. 10 Smluv (v případě Smlouvy PR02270.2727 ve znění dodatku č. 1) o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-29-2020-25, př. 2, RK-29-2020-25, př. 3 a RK-29-2020-25, př. 4 jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2023 (resp. v případě projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II do 31. 12. 2025 a v případě projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III do 31. 12. 2028) s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o udělení souhlasu s převodem nemovitostí dle materiálů RK-29-2020-25, př. 5, RK-29-2020-25, př. 6 a RK-29-2020-25, př. 7.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s převodem nemovitostí, ve kterých v případě Smluv PR01537.1731 a PR02270.2727 dojde k výměně zdroje tepla a v případě Smlouvy PR02737.3763 dojde k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-29-2020-25, př. 2, RK-29-2020-25, př. 3 a RK-29-2020-25, př. 4. Součástí materiálu RK-29-2020-25, př. 4 je také znění dodatku č. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
  • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-25, př. 5;
  • s uzavřením kupních smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-29-2020-25, př. 6 a RK-29-2020-25, př. 7.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 6. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz